Bereid je aanvraag op tijd voor

Ben je eigenaar van een kerkgebouw, molen of fabriek én betreft dit een rijksmonument? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie instandhouding rijksmonumenten. Ieder jaar is het mogelijk om van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aan te vragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. Bij het indienen van een aanvraag zijn er een aantal documenten verplicht. Het is daarom verstandig om op tijd je aanvraag voor te bereiden en alle documenten alvast te verzamelen.

Waar is de SIM voor bedoeld?

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2022 bedraagt het subsidiepercentage 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM) blijft het subsidiepercentage 60%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage dat op het moment van aanvragen van toepassing was (50% of 60%).

Welke documenten zijn verplicht?

Voor een digitale aanvraag heeft u DigiD (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig. Zorg daarom dat je jouw inloggegevens ruim op tijd beschikbaar hebt.

Begrotingsmodellen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt ieder jaar nieuwe begrotingsmodellen vast. Deze verplichte modellen zijn bestemd voor de meerjarenbegroting per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel. In het begrotingsmodel dien je de kosten in te vullen voor de verschillende werkzaamheden.

Inspectierapport

Bij een aanvraag dien je ook een actueel inspectierapport per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel mee te sturen. Actueel wil zeggen niet ouder dan 2 jaar en in het geval van een archeologisch rijksmonument niet ouder dan 5 jaar.

In het inspectierapport wordt de huidige technische staat van het rijksmonument beschreven. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige.

Aanvraag voor een gebouwd rijksmonument

De toekenning van een instandhoudingssubsidie is gekoppeld aan de herbouwwaarde van een gebouwd monument. Met herbouwwaarde worden de kosten bedoeld voor de complete wederopbouw van een gebouw – en alles wat daar aan vast zit – met de oorspronkelijke constructie, materialen en detaillering. De herbouwwaarde is belangrijk omdat deze bepalend is voor de subsidiehoogte voor een gebouwd monument. Een taxateur dient de herbouwwaarde vast te leggen.

Beoordeling subsidieaanvraag

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording.

Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Wil je Sim aanvraag indienen en heb je hiervoor de herbouwwaarde nodig van het monument? Vraag ons om advies.

Deel dit bericht