ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. FH Taxaties met adres Hoogstraat 17, 1441 BB te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 92033555.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie FH Taxaties een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: FH Taxaties en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan FH Taxaties zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten: alle prestaties waartoe FH Taxaties zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
  • Het vervaardigen van meerjarige onderhoudsbegrotingen;
  • Het uitvoeren van taxaties van gebouwen en/of inventarissen op basis van herbouwwaarde conform 7:960 van het Burgerlijk Wetboek, óf;
  • Het uitvoeren van waardebepalingen met betrekking tot gebouwen en/of inventarissen.
 7. Rapportage: ieder Schriftelijk stuk, zoals een (taxatie)rapport, dat aan de Opdrachtgever en in zijn opdracht eventueel tevens aan een derde wordt geleverd als resultaat van de uitgevoerde Diensten.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FH Taxaties en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door FH Taxaties worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere offerte van FH Taxaties is vrijblijvend, ook in geval deze slechts voor een bepaalde tijd geldig is. Een offerte van FH Taxaties kan tot meteen na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door FH Taxaties worden herroepen.
 2. Aan een offerte van FH Taxaties die een duidelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van FH Taxaties die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van FH Taxaties op de daartoe door FH Taxaties aangewezen wijze heeft aanvaard. Offertes van FH Taxaties kunnen uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard, tenzij FH Taxaties anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER & DERDEN

 1. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle informatie (waaronder documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door FH Taxaties aangewezen wijze, aan FH Taxaties verstrekt, daaronder, indien en voor zover voor de betreffende Diensten relevant, tevens begrepen de NAW- gegevens met betrekking tot de taxeren gebouwen en bouwtekeningen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan FH Taxaties beschikbaar gestelde informatie. FH Taxaties is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Bij het verstrekken van de in het vorige lid bedoelde informatie, is de Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk te voldoen aan de geldende privacywetgeving. De Opdrachtgever vrijwaart FH Taxaties van alle aanspraken van derden ter zake.
 3. Indien en voor zover de Diensten op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie worden verleend, staat de Opdrachtgever ervoor in dat FH Taxaties binnen het overeengekomen tijdsbestek de vrije toegang heeft tot die locatie. FH Taxaties dient op die locatie bovendien kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door FH Taxaties gewenste zaken en voorzieningen.
 4. FH Taxaties is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is FH Taxaties niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventuele derden aan wie hij de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk overlaat. FH Taxaties is in elk geval nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die door hem eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en die prestaties verrichten anders dan ter uitoefening van het bedrijf van FH Taxaties.
 6. Onder geen beding aanvaardt FH Taxaties enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit is gebeurd op voordracht of advies van FH Taxaties.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie FH Taxaties de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan FH Taxaties, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van FH Taxaties, zelf partij bij de Overeenkomst.
 8. Het is mogelijk dat de eventuele derden aan wie FH Taxaties de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk overlaat, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. FH Taxaties gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe FH Taxaties zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is FH Taxaties mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan FH Taxaties toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van FH Taxaties opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan FH Taxaties toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van FH Taxaties niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever FH Taxaties Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en FH Taxaties na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien FH Taxaties voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is FH Taxaties gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van FH Taxaties als gevolg van een aan FH Taxaties toerekenbare omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke tussentijdse annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever FH Taxaties daarvan Schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan FH Taxaties te vergoeden de winstderving dientengevolge voor FH Taxaties ontstaan, bestaande uit het bedrag waarop FH Taxaties (naar verwachting) ook aanspraak had gemaakt indien de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 2. In geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst door een Consument, kan de Consument in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst door FH Taxaties reeds gemaakte kosten, de schade als gevolg van het door FH Taxaties aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsook de overeengekomen prijs naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten, waarbij als uitgangspunt geldt dat als de Consument de Overeenkomst binnen 48 uur vóór aanvang van de Diensten annuleert, FH Taxaties aanspraak maakt op vergoeding van de winstderving dientengevolge voor FH Taxaties ontstaan, bestaande uit het bedrag waarop FH Taxaties (naar verwachting) ook aanspraak had gemaakt indien de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de Diensten van FH Taxaties dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan FH Taxaties mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd aan FH Taxaties te worden bevestigd.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat indien de klacht betrekking heeft op een FH Taxaties geleverde Rapportage, welke klacht binnen de navolgende termijn redelijkerwijs kan worden ontdekt, deze klacht binnen zeven dagen na ontvangst van de betreffende Rapportage, Schriftelijk en gemotiveerd bij FH Taxaties moet zijn ingediend.
 3. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij FH Taxaties te worden ingediend.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor FH Taxaties uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. FH Taxaties is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst FH Taxaties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is FH Taxaties gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door FH Taxaties op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die FH Taxaties ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien FH Taxaties de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. FH Taxaties is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens verstaan ziekte en arbeidsongeschiktheid van de feitelijke opdrachtnemer.
 2. FH Taxaties is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat FH Taxaties zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van FH Taxaties opgeschort.
 4. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Indien FH Taxaties bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren, tenzij aan dat gedeelte geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders door FH Taxaties is vermeld, zijn alle door hem vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld in geval de Opdrachtgever een Consument is.
 2. Betaling dient te geschieden op de daartoe door FH Taxaties aangewezen wijze en binnen de daartoe door FH Taxaties aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking, hanteert FH Taxaties een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van FH Taxaties op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. FH Taxaties is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. Op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever wordt de factuur evenwel per post verzonden.
 5. Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Opdrachtgever een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. FH Taxaties draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan FH Taxaties kan worden toegerekend.
 2. Rapportages mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn vervaardigd en geleverd. Indien een Rapportage voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan aanvaardt FH Taxaties daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 3. FH Taxaties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. FH Taxaties is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van FH Taxaties in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FH Taxaties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FH Taxaties toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 4. FH Taxaties heeft te allen tijde het recht de schade van de Opdrachtgever waarvoor FH Taxaties, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De Opdrachtgever dient FH Taxaties hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van FH Taxaties ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van FH Taxaties is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van FH Taxaties betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van FH Taxaties nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van FH Taxaties, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van FH Taxaties dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart FH Taxaties van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan FH Taxaties toerekenbaar is. Indien FH Taxaties uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden FH Taxaties zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FH Taxaties, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FH Taxaties en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van FH Taxaties aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.